?ù??????
????????

水沁兰也在凝神观看,因为别人身上永远可以值得自己学习的地方,却不为方凌筑担心,也许他无敌的形象已经在她心中生了根吧。

他将方凌筑带到一个偏僻的小房子前,道:“皇后娘娘正在陪皇上下棋,没空接见你,这是我们太监司所坐的你先进去休息下,明天我来找你!”

?§??????
?????÷?°
???°????
????·???????
×???:138??????
2016?ê03??
??????
46
????
8
????
8
????
7
?ü?à????
???é????